Piano course คอร์สเรียนเปียโน

🎹Popular Piano🎹

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการจะเรียนเปียโนอย่างรวบรัด ผู้เรียนจะสามารถเล่นเป็นเพลงได้ในระยะเวลาอันสั้น โดยหลักสูตรนี้จะไม่เน้นเรื่องเทคนิคเชิงลึก แต่จะเน้นในเรื่องการทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเล่นเปียโนในมือซ้ายและขวาแบบง่ายๆ สิ่งที่นักเรียนจะได้รับจากการเรียนหลักสูตรนี้คือทักษะเบื้องต้นกับความเข้าใจการเล่นเพลงสากลทั่วไปและการอ่านคอร์ดในเพลงทั่วไป เพื่อที่จะสามารถบรรเลงเพลงออกมาอย่างไพเราะ หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ใหญ่ที่ต้องการเล่นเปียโนโชว์ แบบง่ายๆ หลังจากจบหลักสูตรแล้วผู้เรียนจะมีความรู้พื้นฐานในการเล่นเปียโนเบื้องต้น ใน Style pop และสามารถนำสิ่งที่ได้เรียนไปพัฒนาการเล่นของตนต่อไปได้ในอนาคต

 🎹Classical Piano🎹

หลักสูตรเปียโนสำหรับเด็กอายุ 6 ปีขึ้นไป มุ่งเน้นในด้านพัฒนาการทางด้านการฟัง การร้องและการเล่น ซึ่งมีการสอนต่อเนื่องจนถึงระดับสูง หลักสูตรนี้จะเน้นในด้านเทคนิคการบรรเลงเปียโนให้ไพเราะ พร้อมทั้งพัฒนาทักษะด้านอื่นๆให้ครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็น การอ่านโน้ตเปียโนอย่างชำนาญ, การร้อง Solfege, Keyboard Harmony, Sight Playing ,เทคนิคด้านการฟัง และพื้นฐานด้านทฤษฎีดนตรี การเล่นหนักเบา ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญในการต่อยอดเป็นนักดนตรีมืออาชีพ หลักสูตรนี้จะมี 3 Level  1.Beginner 2.Intermediate 3.Advance

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon

© TresMusicAcademy